Untitled Document
::
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สถานีอนามัยในสังกัด
โครงสร้างการบริหารงาน
ลำดับผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 24 คน
รพ.สต.แสลงโทน
รพ.สต.สี่เหลี่ยม
รพ.สต.โคกรัง
รพ.สต.บ้านไทร
รพ.สต.ตะลุงเก่า
รพ.สต.หนองบอน
รพ.สต.โคกประเดียก
รพ.สต.พินทอง ต.ไพศาล
รพ.สต.ละลมพนู ต.ไพศาล
รพ.สต.โคกมะขาม
รพ.สต.ตะโกตาพิ
รพ.สต.โคกสัมพันธ์
รพ.สต.โคกย่าง
รพ.สต.จรเข้มาก ต.จรเข้มาก
รพ.สต.โคกเมือง ต.จรเข้มาก
รพ.สต.เขาคอก ต.เขาคอก
รพ.สต.โนนสว่าง ต.เขาคอก
รพ.สต.โคกสะอาด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0795 ] การประเมินหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี (สุขภาพแข็งแรง)  [ 16 ] admin [2015-05-30]
[ 0791 ] รายละเอียดงาน วัน อสม.แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม ๕๘  [ 186 ] มังกร [2015-03-17]
[ 0790 ] รายละเอียดเอกสารประกอบการให้คะแนนประเมิน รพ.สต.58_1  [ 174 ] มังกร [2015-03-17]
[ 0785 ] แบบฟอร์มรายงาน  [ 252 ] ยุรนันท์ [2015-01-22]
[ 0782 ] แบบฟอร์มประเมินงานแพทย์แผนไทย  [ 302 ] ยุรนันท์ [2014-12-25]
[ 0781 ] ธรรมนูญ หมู่บ้าน ๙๙ ข้อ  [ 364 ] มังกร [2014-12-09]
[ 0780 ] รายงาน  [ 304 ] ยุรนันท์ [2014-12-08]
[ 0779 ] แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง 57  [ 336 ] adm [2014-12-02]
[ 0777 ] นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 2558  [ 672 ] admin [2014-11-06]
[ 0776 ] ตัวอย่าง ไฟล์นำเสนอ อสม.ดีเด่น (ขอนแก่น) 57  [ 206 ] admin [2014-11-04]
[ 0774 ] แบบประเมินลูกจ้างในสังกัด ครับ  [ 459 ] มังกร [2014-10-10]
[ 0773 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  [ 386 ] ยุรนันท์ [2014-10-03]
[ 0766 ] File ข้อมูลประเมินศักยภาพ อสม. 57  [ 506 ] มังกร [2014-07-22]
[ 0761 ] ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 584 ] มนัสกิตติ์ [2014-05-08]
[ 0759 ] ประชาสัมพันธ์ เรียกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [ 628 ] มังกร [2014-04-28]
[ 0758 ] ประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 2557 ใหม่  [ 922 ] มนัสกิตติ์ [2014-03-18]
[ 0757 ] ประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 2557 ใหม่  [ 742 ] มนัสกิตติ์ [2014-03-18]
[ 0752 ] แจ้งความประสงค์ขอย้ายภายใน จังหวัด  [ 194 ] admin [2014-02-26]
[ 0750 ] เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สสอ.ประโคนชัย ร่วมลงชื่อปฏิรูปประเทศไทย  [ 726 ] admin [2014-02-25]
[ 0749 ] มาตรฐาน SRRTและDHF (1) ใหม่  [ 102 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0746 ] ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเลือกตั้งทั่วไป 2557  [ 646 ] สิรีย์ [2014-02-21]
[ 0745 ] มาตรฐาน ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง (2)  [ 575 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0744 ] มาตรฐานเมืองน่าอยู่ ( 4 )  [ 514 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0743 ] มาตรฐาน ระบาด / EPI / TB (3)  [ 536 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0736 ] การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557  [ 894 ] สิรีย์ [2014-01-31]
[ 0735 ] แบบประเมินงาน NCD ปีงบประมาณ 2557  [ 508 ] นิกร [2014-01-20]
[ 0734 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม รับสมัครเข้าศึกษาต่างๆ  [ 426 ] สิรีย์ [2014-01-14]
[ 0732 ] การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  [ 580 ] สิรีย์ [2014-01-06]
[ 0731 ] ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  [ 436 ] สิรีย์ [2014-01-06]
[ 0729 ] ใบสมัครประกวดอาหารพื้นบ้าน  [ 608 ] มังกร [2013-12-23]
[ 0728 ] ขอให้เร่งดำเนินการ แสดงความจำนง ในโครงการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย  [ 552 ] ยุรนันท์ [2013-12-19]
[ 0727 ] แบบฟอร์มงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2557  [ 116 ] มังกร [2013-12-16]
[ 0726 ] ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกคน เข้าร่วมประชุม  [ 526 ] มังกร [2013-12-15]
[ 0722 ] เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  [ 628 ] ยุรนันท์ [2013-12-06]
[ 0720 ] คำสั่งมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 22920_22921  [ 910 ] มังกร [2013-11-15]
[ 0717 ] รายละเอียดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๗  [ 615 ] มังกร [2013-11-02]
[ 0716 ] ขอเชิญร่วมสมัครนิตยสาร to be number one  [ 812 ] ยุรนันท์ [2013-10-31]
[ 0714 ] คำสั่งเวรเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  [ 554 ] ยุรนันท์ [2013-10-31]
[ 0712 ] การออกคำสั่งและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ ๒ใ๒๕๕๖  [ 276 ] มังกร [2013-10-07]
[ 0711 ] สรุปรายงานการประชุม ๙.๕๖  [ 484 ] มังกร [2013-10-03]
[ 0710 ] สรุปรายงานการประชุม ๑๐.๕๖  [ 594 ] มังกร [2013-10-03]
[ 0706 ] สงเวรยาม หน้าที่ 1   [ 743 ] ยุรนันท์ [2013-10-03]
[ 0705 ] แบบฟอร์มรายงานตามตัวชี้วัด  [ 650 ] ยุรนันท์ [2013-10-03]
[ 0704 ] สถานการณ์ไข้เลือดออก 2 ต.ค.2556 อ.ประโคนชัย  [ 662 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0703 ] ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 2 ต.ค.2556  [ 536 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0701 ] ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก  [ 790 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0699 ] ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  [ 506 ] admin [2013-10-01]
[ 0698 ] ขออนุญาต ประชุม บุหรี่ 4 ตุลาคม 56 โรงแรม เอกลดา นางรอง  [ 470 ] มังกร [2013-10-01]
[ 0697 ] หนังสือขอนุญาต ไปประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 18 บุรีรัมย์   [ 472 ] admin [2013-10-01]
[ 0696 ] คำสั่งเวรนะครับ  [ 430 ] ยุรนันท์ [2013-10-01]
[ 0695 ] ผลการประเมิมนการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ Final  [ 530 ] ยุรนันท์ [2013-09-24]
[ 0694 ] รายชื่อ และสถานการณ์ DHF / 20 ก.ย.2556  [ 535 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-20]
[ 0693 ] แก้ไขงานควบคุมโรคครั้งที่ 1  [ 470 ] ยุรนันท์ [2013-09-19]
[ 0692 ] ส่งเสริม ครั้งที่ แก้ไขครั้งที่ ๑  [ 500 ] ยุรนันท์ [2013-09-19]
[ 0691 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  [ 544 ] ยุรนันท์ [2013-09-18]
[ 0690 ] สรุปรายงานการประชุม ๘.๕๖  [ 538 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0689 ] รายงาน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๕๖.  [ 590 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0688 ] รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ ร่วมกิจกรรมงาน คบส.  [ 538 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0687 ] คะแนนประเมินกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อใหม่ ครั้ง ๒/๒๕๕๖ Filnal  [ 720 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-17]
[ 0685 ] คะแนนกลุ่มงานประกันสุขภาพ   [ 566 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-12]
[ 0684 ] เกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล ICD-10-TM  [ 562 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-06]
[ 0683 ] การสำรวจค่า HI CI รายเดือน ของ สสอ.ประโคนชัย  [ 846 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-05]
[ 0681 ] ขอเชิญประชุมประจำเดือน  [ 639 ] ยุรนันท์ [2013-09-03]
[ 0680 ] แจ้งอบรม ICD-10 และ Case conference อีกครั้งครับท่่าน  [ 570 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-22]
[ 0677 ] File SPSS Leptospirosis  [ 472 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-21]
[ 0674 ] ขอให้ รพ,สต. ทุกแห่ง รายงานผลกการปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  [ 524 ] ยุรนันท์ [2013-08-16]
[ 0673 ] ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก สสจ.บุรีรัมย์   [ 762 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-14]
[ 0672 ] สสจ.บุรีรัมย์ ขอเชิญประกวดผลงานรายงานสอบสวนโรค และประกวดภาพถ่าย SRRT  [ 118 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-13]
[ 0671 ] ขอเชิญประชุมกรณีพิเศษ  [ 555 ] มังกร [2013-08-10]
[ 0670 ] รายละเอียดการนิเทศน์งาน มนัสกิตติ์  [ 568 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-09]
[ 0669 ] ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 สสจ.บร  [ 624 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-09]
[ 0666 ] แบบทดสอบความรู้ อสม.เรื่อง Leptospirosis  [ 721 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0665 ] แบบประเมินมาตรฐาน ระบาดวิทยา   [ 543 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0664 ] แบบประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง2556  [ 510 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0663 ] File SPSS กองทุนตำบล  [ 630 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-01]
[ 0662 ] แบบสำรวจความพึงพอใจกองทุนตำบล 56 และ File spss  [ 865 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-01]
[ 0661 ] สรุปรายงานการประชุม ๗.๕๖  [ 443 ] admin [2013-08-01]
[ 0660 ] สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง  [ 341 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0659 ] ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 144 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0658 ] รายชื่อผู้เข้าอบรมการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย  [ 453 ] มน [2013-07-30]
[ 0657 ] รายชื่อผู้เข้าอบรมนวัตกรรมกองทุน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  [ 389 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0656 ] ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  [ 384 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-29]
[ 0654 ] เร่งรัดบันทึกข้อมูล GIS  [ 290 ] admin [2013-07-24]
[ 0653 ] กำหนดการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒.๕๖  [ 463 ] admin [2013-07-20]
[ 0652 ] ขอสนับสนุนสื่อ การป้องกันเด็กจมน้ำ  [ 602 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0651 ] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการแขนขาดขาขาด  [ 560 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0650 ] แจ้งผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  [ 749 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0649 ] แบบประเมินศูนย์เด็กเล็ก ปี 2556  [ 610 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0648 ] แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปี 2556  [ 227 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0647 ] การเก็บข้อมูลภาวะสุขภาวะสุขภาพและการบันทึกข้อมูลลงใน Hos XP งานส่งเสริมสุขภาพ  [ 587 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0646 ] ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงาน ICหรืองานอนามัยแม่และเด็ก  [ 534 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0645 ] ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกรพ.สต.  [ 624 ] ภัคจิรา [2013-07-16]
[ 0644 ] สถานการณ์ไข้เลือดออก อำภอประโคนชัย ครับ  [ 650 ] มังกร [2013-07-10]
[ 0643 ] ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่ ประชุมเรื่องการขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่  [ 583 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0642 ] หนังสือขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่ ประชุมเรื่องการควบคุมการป้องกันการค้ามนุษย์  [ 816 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0641 ] ขออนุญาตไปราชการ ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดบุรีรัมย์  [ 702 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0640 ] ไข้เลือดออก ระบาด วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๕๖ ครับผม  [ 547 ] มังกร [2013-07-01]
[ 0639 ] ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  [ 415 ] มังกร [2013-07-01]
[ 0637 ] ไข้เลือดออก ระบาด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๕๖ ครับ  [ 532 ] มังกร [2013-06-27]
[ 0636 ] ด่วนที่สุด ให้รพ.สต.ทุกแห่งโหลด Excell ตรวจจอประสาทตา  [ 603 ] ภัคจิรา [2013-06-27]
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
หน้าที่ 1 2 3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย ตำบลเดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 044-670710 E-mail: contact@ssopkc.com